05.04.2022

Стартира първото социологическо проучване за оценка на социално-икономическото влияние по проект „Безопасна мрежа за бургаските езера”. Проектът се изпълнява от разпределителното дружество в Югоизточна България „Електроразпределение Юг” (част от EVN) в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Проучването ще бъде изпълнено от Идеас България и НАСОКА. Темата на изследването е  „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на въздушни електропроводи около Бургаските езера” по проект Life20 Nat/Bg/001234 – Life Safe Grid For Burgas. Работата на терен ще се реализира през месец април 2022 г.

Допитването се провежда сред пълнолетното население на целевите територии около Бургаските езера и в град Бургас. С цел да се осигури дълбочинна, достоверна и представителна емпирична информация се предвижда комбиниране на количествен и качествен метод за събиране на данни и регистрация на информацията. За количествения метод ще се използва извадка от 400 души, а за качествения метод – три фокус групи. Финалното второ социологическо проучване се планира да бъде реализирано през март-април 2026 г., в края на изпълнението на проекта.

Проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” се финансира от програма LIFE на Европейския съюз.. Проектът се реализира в района на влажните зони около гр. Бургас, а именно Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – „Via Pontica” и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България. „Безопасна мрежа за бургаските езера” ще допринесе значително за опазването на популациите на редица видове птици на национално и европейско ниво.    
Tags: