20.05.2022

30 години от създаването на Екологичната мрежа Натура 2000

Днес – 21 май, отбелязваме Европейски ден на екологичната мрежа „Натура 2000“.

На 21 Май 1992 г., точно преди 30 години, Европейския Съюз (ЕС) приема Директива местообитанията и създава Програма LIFE, като финансов инструмент, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС. Утвърждаването на този новаторски законодателен акт дава началото на създаването на екологичната мрежа Натура 2000, най-обширната, комплексна и координирана мрежа от защитени зони в света.

Директивата за местообитанията регламентира процедурата за избор на консервационно значими територии, които в последствие трябва да бъдат определени като специални защитени зони.

Директивата за птиците е одобрена през 1979 г. в отговор на опасенията за намаляване на популациите на различни видове мигриращи и местни птици на територията на Европа. Двете директиви заедно оформят законовата рамка на Натура 2000.

Днес мрежата от защитени зони заема 18% от сухоземната част на ЕС и 9% от морската част, представляващи сухоземни територии с размерите на Испания и Румъния взети заедно и морска територия голяма колкото Швеция. Натура 2000 играе ключова роля за опазването на уникалното природно наследство на Европа, като предлага убежище за около 1400 вида диви животни и растения и 460 вида птици. По своята същност тя представлява сложна система от важни места за размножаване, хранене и почивка на редки и застрашени видове, както и някои редки естествени типове местообитания, които представляват уникални екосистеми сами по себе си.

По случай отбелязването на 30-годишнината от създаването на Екологичната мрежа Натура 2000 на 19 май представители на ЕVN България взеха участие в семинар на тема „Значение и възможности на екологичната мрежа „Натура 2000“организиран от РИОСВ Пловдив, който се проведе в Аграрен университет – Пловдив. В семинара се включиха експерти от държавни и общински институции, представители на научните среди и неправителствения сектор, студенти от пловдивски висши учебни заведения, обучаващи се в сферата на природните науки и екологията. Фокусът беше върху политиките за подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествените местообитания, възможностите, които екологичната мрежа предоставя и др.  

На семинара беше популяризиран новият проект на Електроразпределение Юг в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), финансиран по програма LIFE на ЕК – „LIFE Safe Grid for Burgas“, който ще се осъществи на територията на 4 Натура 2000 зони – „Бургаско езеро“ (BG0000273), „Поморийско езеро“ (BG0000152), „Атанасовско езеро“ (BG0000270) и „Мандра-Пода“ (BG0000271). Проектът цели опазване на защитени видове птици, чрез намаляване на смъртността в следствие на контакт с електроразпределителната мрежа, както и нова сигурна енергийна инфраструктура, която да подобри сигурността в електрозахранването за районите на проекта.

Tags: