Целите на проекта са опазване на птиците чрез обезопасяване на електроразпределителната мрежа, както и подобряване сигурността на електрозахранването в района

На 26 октомври 2022 г. в гр. Бургас Електроразпределение Юг (част от EVN) проведе семинар по проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” (LIFE Safe Grid for Burgas).

Проектът се осъществява от Електроразпределение Юг в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Той ще се реализира до 2026 г. в района на влажните зони около Бургас – Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – „Via Pontica“ и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България.

Целта на проекта е опазване на птиците чрез намаляване на смъртността вследствие на контакт с въздушните проводници на електроразпределителната мрежа. Освен предпазни мерки за птиците, проектът ще подобри сигурността на снабдяването с електроенергия за клиентите в близките населени места.

Семинарът се проведе на експертно ниво в присъствието на представители от Електроразпределение Юг, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), община Бургас, РИОСВ Бургас, Зелени Балкани и др. В него с презентация се включи и ръководството на Националното звено за контакт (НЗК) по програма LIFE за България към Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

На срещата присъстваха Здравко Братоев, зам.-председател на Съвета на директорите на Електроразпределение Юг, г-жа Чанка Коралска, зам.-кмет на община Бургас и др.

В рамките на презентационна част беше представена информация oт Електроразпределение Юг за изолиране на стълбове и проводници, монтиране на светлоотразителни маркери (дивертори) по въздушните линии, монтаж на платформи за обезопасяване на птици и др. Експерти на дружеството представиха нови разработки за изолации и за обезопасяване на елементи от техническата инфраструктура, които предпазват кацащите по стълбовете птици. БДЗП представи и значението на бургаските езера, където преминава един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – „Via Pontica“. Участниците в семинара посетиха и природозащитния център „Пода“ до Бургас, където представител на БДЗП информираха за значимостта на бургаските влажни зони за птиците.

В рамките на проекта „Безопасна мрежа за бургаските езера” Електроразпределение Юг ще изпълни следните мерки:

  • 52 км въздушни електропроводи ще се положат подземно, което напълно премахва рисковете за дивите птици.
  • Монтаж на защитни изолации на 2000 стълба от мрежата. Чрез тези изолации птиците нямат досег до тоководещи елементи и по този начин не се причинява смущения в електрозахранването.
  • Монтаж на 2000 бр. дивертори (светлоотразители), по въздушните електропроводи. Чрез тях се намалява вероятността летящи птици да се сблъскат с въздушните проводници.
  • Изграждане на 18 нови трафопоста и 1 нова възлова станция.

Общата стойност на проекта е близо 5,5 млн. евро, като 75% от средствата се осигуряват от програма LIFE на Европейската комисия, а 25% – от Електроразпределение Юг.

Tags: