За LIFE

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС. Програмата е създадена с цел допринасяне за изпълнението, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност.

Финансирането по програма LIFE се извършва на основание Регламент 2021/783 на Европейският парламент и съвета от 29 април 2021 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013, публикуван тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG

От старта на програмата през 1992 г. до момента са финансирани около 5 500 проекта в ЕС и в трети страни.

 

Изпълнението на програма LIFE се координира от агенция CINEA – European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency – https://cinea.ec.europa.eu

През 2020 г. Европейската комисия увеличи финансирането по програма LIFE с почти 60% за периода 2021 – 2027г. С това програмата разширява и своят обхват с четири нови подпрограми:

  • природа и биоразнообразие
  • кръгова икономика и качество на живот
  • смекчаване и адаптиране към изменението на климата
  • преход към чиста енергия

Природа и биоразнообразие – ще има повече проекти по LIFE, които да помогнат за опазването на природата на Европа, като по този начин ще допринесе за устойчивото развитие. Предвиждат се и нови „стратегически природни проекти“. Те ще помогнат за интегрирането на политиките за природата и биологичното разнообразие в други области като селското стопанство и развитието на селските райони. Тази подпрограма подкрепя прилагането на директивите на ЕС за птиците и местообитанията, както и на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Нейната цел също е да подпомогне развитието на мрежата Натура 2000.

Смекчаване и адаптиране към изменението на климата – намаляването на емисиите на парникови газове, повишаването на устойчивостта към изменението на климата и повишаването на осведомеността относно смекчаването на изменението на климата ще останат основен приоритет на Европейската комисия и за периода до 2027г. Тази подпрограма помага да се направи преход към устойчива, енергийно ефективна, базирана на възобновяема енергия, неутрална по отношение на климата и устойчива икономика. За тази цел проектите по програма LIFE ще подкрепят целевия план за климата и нейните амбиции за климатична неутралност.

Кръгова икономика и качество на живот – проектите по програма LIFE ще разработят технологии и решения за подобряване на кръговата икономика. Те ще включват създаване на нови ресурси от отпадъци и мерки за ефективно управление на водните ресурси, въздуха, шума, почвата и химикалите, както и управлението на околната среда. С тази подпрограма се цели да се подкрепи изпълнението на Плана за действие на ЕС за кръгова икономика.

Също така, тази подпрограма има за целта защита, възстановяването и подобряването на качеството на околната среда, или чрез директни интервенции, или чрез други политики.

Преход към чиста енергия – Целта на тази нова подпрограма е да финансира проекти насочени към енергийната ефективност и малките възобновяеми източници в подкрепа на пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Това ще облекчи прехода към енергийно ефективна, базирана на възобновяема енергия, неутрална по отношение на климата и устойчива икономика. Ще стимулира премахването на пазарните бариери, които могат да попречат на социално-икономическия преход към устойчива енергия.

Източник: https://cinea.ec.europa.eu/news/