Червенонога (вечерна) ветрушка (Falco vespertinus)

Видът се регистрира ежегодно и в значителна численост  по време на миграция,  но е рядък през размножителния период.  В района на проекта е възможно гнезденето на до 5 двойки. Районът на Бургас е едно от местата с най-големи концентрации на мигриращи вечерни ветрушки с над 4575 индивида (повече от 5% от европейската популация) само за един сезон.

виж повече

Малка белочела гъска (Anser erythropus)

Редовен зимуващ вид в Бургаска област, като се наблюдават до 7 индивида наведнъж (около 15% от зимуващата популация в България). По време на полетите между местата за нощуване и хранене малките белочели гъски са изложени на риск от сблъсък с електропроводи.

виж повече

Белошипа ветрушка (Falco naumanni)

Районът на проекта е единственото място в България, където белошипа ветрушка гнезди в естествени условия – на територията на петролната рафинерия редовно гнездят 6-8 двойки. Видът мигрира през Бургаска област, но поради трудности при определянето му, реалната численост е слабо проучена.

виж повече

Ловeн сокол (Falco cherrug)

Изключително рядък вид за България, който редовно се среща в района на проекта по време на миграция -до 10 индивида на сезон. В района са регистрирани и ловни соколи, които са били маркирани със сателитни предаватели в местата не гнездене в Унгария, Словакия и Румъния.

виж повече

Орел змияр (Circaetus gallicus)

Видът е многоброен по време на миграция, достигайки  значителен брой до 1200 индивида на сезон (около 3% от европейската му популация), като част от тях престояват в продължение на седмици и ловуват в района. Единични орли змияри се срещат в Бургаска област и през размножителния период.

виж повече

Малък креслив орел (Aquila pomarina)

Макар и да е регистриран в района на проекта по време на размножителния период, малкият креслив орел се среща предимно по време на миграция. Районът около Бургас е мястото на съсредоточаването му, където са регистрирани до 52 000 индивида на сезон, което е около 86% от световната му популация.

виж повече

Евразийска бяла лопатарка (Platalea leucorodia)

Присъства в района на проекта през цялата година. В Защитена местност „Пода“ гнездят до 44 двойки, като е единствената подобна колония по българското Черноморие. През есента повече от 1500 индивида мигрират през района на проекта, което е около 6% от европейската популация.

виж повече

Блестящ ибис (Plegadis falcinellus)

Районът на проекта е единственият обект по българското Черноморие, където гнезди блестящият ибис (в Защитена местност „Пода“). Там редовно гнездят до 11 гнездящи двойки, което е около 3,6% от националната му популация. Броят на мигриращите птици надхвърля 1200 броя, повечето от които преминават в Бургаска област.

виж повече

Бял щъркел (Ciconia ciconia)

Районът на проекта е типично място с тесен фронт на миграция за реещи се птици като белия щъркел. Той се концентрира тук в много голяма численост, достигайки до 240 000 индивида по време на есенната миграция. Това е 51% от европейската му популация. Белият щъркел е гнездящ вид в района на проекта с около 49 заети гнезда. Една от най-сериозните…

виж повече

Голям воден бик (Botaurus stellaris)

В района на проекта големият воден бик присъства целогодишно. Там се размножават малък брой двойки (2-5 пеещи мъжки). Районът е от ключово значение и за миграция и особено за зимуването на вида. Числеността на зимуващите индивиди в района се оценява на 15-30.

виж повече

Други видове

Проектът ще допринесе също и за опазването на тръноопашатата потапница (Oxyura leucocephala), царския орел (Aquila heliaca), египетския лешояд (Neophron percnopterus), черния лешояд (Aegypius monachus) и други видове птици.

виж повече