Застрашени птици

Червенонога (вечерна) ветрушка (Falco vespertinus)

Видът се регистрира ежегодно и в значителна численост  по време на миграция,  но е рядък през размножителния период.  В района на проекта е възможно гнезденето на до 5 двойки. Районът на Бургас е едно от местата с най-големи концентрации на мигриращи вечерни ветрушки с над 4575 индивида (повече от 5% от европейската популация) само за един сезон.

Малка белочела гъска (Anser erythropus)

Редовен зимуващ вид в Бургаска област, като се наблюдават до 7 индивида наведнъж (около 15% от зимуващата популация в България). По време на полетите между местата за нощуване и хранене малките белочели гъски са изложени на риск от сблъсък с електропроводи.

Белошипа ветрушка (Falco naumanni)

Районът на проекта е единственото място в България, където белошипа ветрушка гнезди в естествени условия – на територията на петролната рафинерия редовно гнездят 6-8 двойки. Видът мигрира през Бургаска област, но поради трудности при определянето му, реалната численост е слабо проучена.

Ловeн сокол (Falco cherrug)

Изключително рядък вид за България, който редовно се среща в района на проекта по време на миграция -до 10 индивида на сезон. В района са регистрирани и ловни соколи, които са били маркирани със сателитни предаватели в местата не гнездене в Унгария, Словакия и Румъния.

Орел змияр (Circaetus gallicus)

Видът е многоброен по време на миграция, достигайки  значителен брой до 1200 индивида на сезон (около 3% от европейската му популация), като част от тях престояват в продължение на седмици и ловуват в района. Единични орли змияри се срещат в Бургаска област и през размножителния период.

Малък креслив орел (Aquila pomarina)

Макар и да е регистриран в района на проекта по време на размножителния период, малкият креслив орел се среща предимно по време на миграция. Районът около Бургас е мястото на съсредоточаването му, където са регистрирани до 52 000 индивида на сезон, което е около 86% от световната му популация.

Евразийска бяла лопатарка (Platalea leucorodia)

Присъства в района на проекта през цялата година. В Защитена местност „Пода“ гнездят до 44 двойки, като е единствената подобна колония по българското Черноморие. През есента повече от 1500 индивида мигрират през района на проекта, което е около 6% от европейската популация.

Блестящ ибис (Plegadis falcinellus)

Районът на проекта е единственият обект по българското Черноморие, където гнезди блестящият ибис (в Защитена местност „Пода“). Там редовно гнездят до 11 гнездящи двойки, което е около 3,6% от националната му популация. Броят на мигриращите птици надхвърля 1200 броя, повечето от които преминават в Бургаска област.