Проектът ще допринесе също и за опазването на тръноопашатата потапница (Oxyura leucocephala), царския орел (Aquila heliaca), египетския лешояд (Neophron percnopterus), черния лешояд (Aegypius monachus) и други видове птици.

Tags: