Дейностите бяха извършени в рамките на проект на БДЗП за опазване на ловния сокол, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“

До края на ноември 2022 г. Електроразпределение Юг (част от EVN) завърши обезопасяването на 948 опасни проводника на над 300 рискови за птиците електрически стълбове в района на защитени зони от Натура 2000 в област Сливен –  „Сините камъни – Гребенец“ (BG0002058) и „Каменски баир“ (BG0002059) с цел опазване на световно застрашения ловен сокол.

Дейността е част от проект на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, който цели опазване на ловния сокол.

За определяне на конкретните стълбове експерти от БДЗП проведоха целенасочено полево проучване на електропроводите, а след това заедно с експерти от Електроразпределение Юг в Сливен направиха обход на линиите и съставиха точен списък на типа стълбове, които да бъдат обезопасени с цел опазване на птиците. По време на проверката се съпоставиха данните за местоположението, типа на стълба и състоянието на съответния електропровод.

Една от основните заплахи не само за ловния сокол, но и за много други видове птици, е смъртността от токов удар при кацане върху необезопасени стълбове от електроразпределителната мрежа. Възможно е птицата едновременно да докосне проводниците под напрежение и заземени части на стълба, при което става  късо съединение, а това не само отнема живота й, но причинява и прекъсване на електроподаването.

Това е поредната съвместна дейност в дългогодишното партньорство между Електроразпределение Юг и БДЗП по проекти за опазване на птиците чрез обезопасяване на електроразпределителната мрежа на дружеството.

Електроразпределение Юг и БДЗП продължават съвместната дейност по проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” (LIFE Safe Grid for Burgas).

Проектът e финансиран от програма LIFE на Европейския съюз и ще се реализира до 2026 г. в района на бургаските езера, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – „Via Pontica“ и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България.

Целта на проекта е опазване на птиците чрез намаляване на смъртността вследствие на контакт с въздушните проводници на електроразпределителната мрежа. Освен предпазни мерки за птиците, проектът ще подобри сигурността на снабдяването с електроенергия за клиентите в близките населени места.

През 2022 г. експерти от БДЗП и Електроразпределение Юг изготвиха ГИС база данни с описание на типа и местоположението на рисковите стълбове. През ноември 2022 г. стартира обезопасяването на рискови стълбове, което е и една от основните дейности по проекта. В рамките на същия е предвидено да се обезопасят близо 2000 рискови стълба.

Tags: