На 1 aприл отбелязваме Международния ден на птиците, определен от ООН с Конвенцията за защита на редките птици, влязла в сила на 6 декември 1906 г. Това е една от най-старите дати в международния екологичен календар, чрез която хората заявяват своята отговорност и съпричастност в опазването и съхранението на дивата природа.

Птиците са най-добрия индикатор за състоянието на средата, в която живеем и от която сме неразделна част, поради специфичната си роля в екосистемите, те ни сигнализират за настъпилите промени в околната среда. Техните популации реагират светкавично на замърсяването, опустиняването и обезлесяването. Проследявайки състоянието на птиците около нас, ние можем да съдим за качеството на средата, в която живеем.

България е една от страните с най-богато орнитологично разнообразие в Европа, над 70% от всички птици срещащи се в Европа могат да се видят и у нас – 409 вида птици, като 26 от тях са със статус Световно застрашени видове. 36 вида грабливи птици могат да бъдат наблюдавани у нас от общо 38 вида населяващи цяла Европа.

Електроразпределение Юг (ЕР Юг) активно участва в опазването на българската орнитофауна, като работи по един от най-големите проекти за опазване на птиците по Българското Черноморие – „Безопасна мрежа за бургаските езера” (LIFE Safe Grid for Burgas). Проектът се реализира от ЕР Юг в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и е финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Той обхваща територията на влажните зони около Бургас – Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – „Via Pontica“ и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България. Местността Мандра – Пода е уникално място, където на територия от само 1 кв. м. могат да се наблюдават над 315 вида птици.

ЕР Юг продължава тясно да си сътрудничи с неправителствени  природозащитни и държавни организации за опазване на околната среда, като съдейства за реализирането на дейности по техни проекти.

В допълнение дружеството изпълнява и своята ежегодна инициатива за обезопасяване на щъркелови гнезда, чрез повдигане върху метални платформи, като от 2009 г. до сега са монтирани над 3200 щъркелови платформи в Югоизточна България.

Tags: