ЗА ЕР ЮГ (EVN)

Водеща институция и координиращ бенефициент по проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” е дружеството Електроразпределение Юг (част от EVN). Проектът е разработен в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Електроразпределение Юг е с предмет на дейност експлоатация на електроразпределителната мрежа, пренос и разпределение на електрическа енергия с цел снабдяване на клиентите, присъединени на лицензионната територия дружеството в Югоизточна България. Компанията притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия. То извършва своята дейност на територия от близо 42 000 кв. км в девет административни области в Югоизточна България.

Централата на Електроразпределение Юг се намира в гр. Пловдив. Дружеството разполага с мрежа от регионални центрове, чрез които поддържа, модернизира и развива електроразпределителната инфраструктура в Югоизточна България.

Всяка година се планират инвестиционни и ремонтни обекти в мрежата на ЕР Юг с цел постоянно подобрение на сигурността и непрекъсваемост на доставката на електрическа енергия. Дългосрочната политика е чрез инвестиции в съвременни електротехнически материали и апаратура авариите, причинени от външни фактори, да се сведат до минимум и да засягат възможно най-малък брой клиенти за възможно най-кратък период от време.

Електроразпределение Юг е сертифицирано по три международни стандарта:
• за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на ISO 9001;
• за съответствие на системата за управление на околната среда с изискванията на ISO 14001;
• за съответствие на системата по здраве и безопасност при работа с изискванията на ISO 45001.
Дружеството e с едноличен собственик австрийската енергийна компания EVN AG.