Цели

Цели на проекта

  • опазване на птиците в района на бургаските езера, чрез намаляване на смъртността вследствие на сблъсък или токов удар с въздушните проводници на електроразпределителната мрежа
  • oсвен предпазни мерки за птиците, проектът цели и намаляване на аварийността по мрежата вследствие на контакт с птици с въздушните линии
  • подобряване на сигурността на снабдяването с електроенергия за живущите в близките населени места
  • повишаване на осведомеността на обществеността и заинтересованите лица относно конфликта между електротропроводи и птици
  • повишаване на информираността относно програма LIFE и мерките за опазване на биоразнообразието.