За НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

 

автор: Спас Узунов
автор: Спас Узунов

В обхвата на проект „Безопасна мрежа за бургаските езера“ попадат четири НАТУРА 2000 зони, както следва:

  • Атанасовско езеро BG0000270 по Директивата за птиците
  • Бургаско езеро BG0000273 по Директивата за птиците
  • Мандра-Пода BG0000271 по Директивата за птиците
  • Поморийски езеро по Директивата за птиците

Подробна информация за информационна система за защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000 в България, може да бъде намерена тук: http://natura2000.moew.government.bg/