Технически дейности

Кабелиране на електропроводи

Кабелирането на електропроводите представлява строително-монтажна дейност, при която въздушните електроразпределителни линии се вкопават под земята. За изпълнението на тази дейност е необходимо да се изготвят подробни технически проекти, да се учредят права на преминаване със собствениците на терени. Подготвената техническа документация се съгласува с отоговрните институции за получаване на разрешение за строеж.

В рамките на проекта LIFE Safe Grid for Burgas („Безопасна мрежа за бургаските езера”) ще се вкопаят въздушни електропроводи с обща дължина 52 км на територията на община Бургас. Същите попадат в границите на специално защитени зони „Бургаско езеро”, езеро „Мандра – Пода”, „Атанасовско езеро” и „Поморийски езеро”.

Предвидените за кабелиране електропроводи се намират на миграционния път на птиците Via Pontica („Виа Понтика”) – вторият по значимост миграционен път на дивите птици в Европа. Пътят свързва Европа и Африка и преминава през повече от 20 държави (от Холандия до ЮАР). През пролетната миграция от Африка към Европа по Виа Понтика прелитат над 550 000 птици

Кабелирането (подземното полагане) е най-ефективното решение, което напълно елиминира рисковете от сблъсък и токов удар за птиците. Това е най-трайното решение в дългосрочен план, което елиминира рисковете за птиците.

Монтиране на защитни изолации

Защитните изолации представляват специални пластмасови изделия, които се поставят на върха на електрическия стълб, покривайки частите на проводниците от двете страни на стълба. Съоръженията са изработени от изолационен материал с цел да защитят птиците от попадане под напрежение, което може да бъде предизвикано от контакт на птиците с проводниците и заземената част от стълба.
В рамките на дейността ще се извърши предварително идентифициране на рисковите стълбове от електроразпределителната мрежа. Ще се комбинират данните от предишни проучвания на БДЗП и разработената ГИС база данни по настоящия проект. Информацията ще даде възможност да се определят точният брой и типове на стълбове, които да бъдат изолирани в рамките на проекта.

Рисковите стълбове ще бъдат изолирани (обезопасени) в радиус от 5 км в буферната зона на зоните от НАТУРА 2000, които са част от проекта – „Бургаско езеро”, езеро „Мандра – Пода”, „Атанасовско езеро” и „Поморийски езеро”. В рамките на проекта се планира Електроразпределение Юг да изолира над 90 км въздушни електропроводи в района на гр. Бургас.

С изпълнението на тази дейност ще се елиминира една от сериозните заплахи за птиците, породена от токов удар при кацане върху необезопасени стълбове.

Монтиране на дивертори

Диверторите представляват светлоотразители, които се монтират по въздушните електропроводи с цел да станат видими за птиците. С това се намалява рискът от сблъсък на птиците с проводниците.

Електроразпределение Юг и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) монтираха дивертори за първи път в България през 2013 г. в рамките на проект „Живот за бургаските езера” в района на гр. Бургас. Монтираните съоръжения доказаха своята ефективност за опазване на птиците.

В рамките на настоящия проект е предвидено да бъдат монтирани близо 2 000 бр. дивертори.

Дейността ще се изпълни, след като се извършат теренни проучвания, изготви се ГИС база данни и се определят най-рисковите зони.