Комуникационни дейности

Комуникационни дейности и събития

В рамките на проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” са планирани редица комуникационни дейности с цел да се повиши обществената информираност по отношение на проекта.

Семинари за представяне на добри практики

Събраният опит в рамките на проекта, както и наличните добри практики за избягване на сблъсъка на птиците с електропроводите ще бъдат представени на два семинара. Ще бъдат поканени заинтересовани лица и институции за обмяна на опит както от България, така и от чужбина. Ще се представят техническите решения, които Електроразпределение Юг прилага, за да намали смъртността на птиците.

Изработване на комуникационни материали

Целта на комуникационните материали е по разбираем начин да информират целевите групи за развоя на проекта и резултатите от него.

Национално и международно медийно отразяване

В рамките на проекта Електроразпределение Юг ще предоставя своевременна и актуална информация на медиите не само на регионално и национално ниво, но при възможност и на международно равнище с цел ефективно медийно отразяване на проекта и резултатите от него.

Изработване и монтиране на информационни табели

Табелите ще бъдат монтирани на осем места от зоните НАТУРА 2000, включени в проекта „Безопасна мрежа за бургаските езера”. Те ще съдържат обобщена информация за проекта с цел той да се популяризира както сред местното население, така и сред гостите в областта.

Интернет сайт на проекта

Настоящият сайт е разработен с цел да предоставя актуална информация по проекта „Безопасна мрежа за бургаските езера”.

Обмен на данни с други LIFE проекти

Дейността ще подпомогне бенефициентите по различни проекти финансирани от програма LIFE да обменят информация и опит, да споделят резултати и добри практики. Дейността ще даде възможност заложените в проекта цели да достигнат до широк кръг организации.