Полезни връзки

Електроразпределение Юг: www.elyug.bg

Концерн EVN AG: www.evn.at

Българско дружество за защита на птиците: http://bspb.org

BirdLife International: http://www.birdlife.org

Програма LIFE+: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28021_bg.htm

Министерство на околната среда и водите, програма Life +: http://www.moew.government.bg/?show=183

Европейска комисия: http://ec.europa.eu/

Натура 2000 – защитените зони в ЕС: http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/natura2000/

Проект LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”: http://www.saveraptors.org

Проект LIFE+ „Живот за Бургаските езера”: http://www.burgaslakes.org

Проект LIFE+ „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция”: http://lifeneophron.eu/bg/

Природозащитен център „Източни Родопи”, гр. Маджарово: http://bspb.org/madjarovo/bg/

Природозащитен център „Пода”: http://bspb.org