За проекта

Проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” се финансира от програма LIFE на Европейския съюз. Официалното и пълно наименование на проекта е : ”Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на въздушни електропроводи около бургаските езера” („LIFE20 NAT/BG/001234 LIFE Safe Grid for Burgas”). Наименованието на английски е „Conservation of threatened bird species through retrofiting of hazaurdous overhead power lines around Burgas lakes”
Акронимът на английски език в официалната документация е „LIFE Safe Grid for Burgas”.

Проектът се изпълнява от разпределителното дружество в Югоизточна България „Електроразпределение Юг” (част от EVN) в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Проектът получи одобрение от Европейската комисия през май 2021 г. Електроразпределение Юг е бенефициент по проекта, който е на обща стойност 5,5 милиона евро. Общо 75% от средствата се осигуряват от програма LIFE на Европейската комисия, а 25% – от Електроразпределение Юг. Планираният срок за изпълнение на дейностите е в периода 2021 – 2026 г.
Проектът ще се реализира в района на влажните зони около гр. Бургас, а именно Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – „Via Pontica” и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България.

Защитените зони от мрежата Натура 2000, включени в проекта, осигуряват подходящи условия за почивка, хранене и размножаване на голям брой диви видове птици. Районът на Бургаските езера е едно от местата в Европа с най-голямо орнитологично разнообразие, по време на гнездене, миграция и зимуване тук са регистрирани над 330 вида птици. 117 от тези видове са включени в Приложение І на Директивата за птиците, 126 вида са вписани в Червената книга на Република България, 127 вида са от европейско природозащитно значение и 15 вида са приоритетни за Програма LIFE на ЕС.

Проектът ще допринесе значително за опазването на популациите на национално и европейско ниво на редица видове птици, включени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕО.

Всички тези видове са защитени в България от Закона за биологичното разнообразие (приложения II и III).

Съгласно времевия план в периода 2022-2023 г. се изготвят технически проекти и спецификации, както и съгласувателни процедури с институции. Планирано е строително-ремонтните дейности да стартират от 2023 г.

Това е вторият мащабен проект, който Електроразпределение Юг ще реализира по програма LIFE съвместно с БДЗП, след като в периода 2013 – 2018 г. бе осъществен проектът „LIFE for safe grid” за защита на световно застрашения царски орел. По този начин през 2013 г. Електроразпределение Юг стана първата инфраструктурна компания в България, която реализира проект с финансиране по програмата LIFE.

„Безопасна мрежа за бургаските езера” представлява продължение на дългогодишното пaртньорство между Електроразпределение Юг и БДЗП, стартирало с проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”. Повече за този приключил проект можете да намерите на неговата интернет страница http://www.saveraptors.org.

Програма LIFE е финансов инструмент за околна среда, който се изпълнява в съответствие с Регламент № 614/2007 на Европейския парламент. Основната й цел е да съфинансира местни проекти за опазване на биологичното разнообразие и местата от мрежата Натура 2000. „Безопасна мрежа за бургаските езера” се осъществява по компонент LIFE „Природа и биоразнообразие”. Повече за LIFE можете да прочетете тук.