Разположен в най-източната част на Черно море и като типично място за миграция, област Бургас е мястото с най-голяма концентрация на мигриращи къдроглави пеликани, достигайки до 1 695 индивида за един сезон (> 1/3 от население на прелетните пътища). Бургаските влажни зони са единственото място в България, където видът се среща целогодишно. През последните години нарасна значението на Бургаските езера като място за почивка и зимуване.

Tags: